Child Safe Friendly Tourism

รู้ไว้ไม่หลงกล

Ep.1  การชักชวนที่มีผลประโยชน์เกินจริง

Ep.2  ก่อนตัดสินใจทำงานให้สงสัยไว้ก่อน

Ep.3  การเตรียมเอกสารและช่องทางที่ถูกต้อง

Ep.4  อย่าให้บัตรประจำตัวกับใคร เก็บเอกสารตัวจริงไว้กับตัวเสมอ

Ep.5  รู้จักปฏิเสธ เมื่อคนใกล้ตัวพยายามโน้มน้าว

Ep.6  ขอความช่วยเหลือ 

 

แท็ก