Child Safe Friendly Tourism

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานหลักของ Child Safe Friendly Tourism ประกอบด้วยองค์กรภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย

Child Safe Friendly Tourism
คืออะไร?

คือ มาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากทุกรูปแบบในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย Tourism standards to protect children from all forms of human trafficking and sexual exploitation in the Thai tourism sector. ทีมงานของเรามาจากภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยว เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสถานประกอบการ ในธุรกิจท่องเที่ยวของไทยให้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน ป้องกันการใช้สถานประกอบการเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ มีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุคคลและสถานที่เสี่ยง พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยฝึกฝนทักษะเพื่อลดความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์และปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เห็นสมควรให้มีการส่งเสริมโครงการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเที่ยวดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ และได้พัฒนา “มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ” เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก

ความเป็นมา

การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบและปัญหาการค้ามนุษย์มีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจผิดให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีต่อคนไทย ยากที่จะลบภาพดังกล่าวในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับธุรกิจบางประเภทก็เอื้อให้เกิดการแสวงประโยชน์ทางเพศด้วยเช่นกัน ข้อท้าทายดังกล่าว จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภาพลักษณ์ที่ดี จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน

วัตถุประสงค์

เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของโรงแรมและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

พันธสัญญาของคุณ

เครือข่ายสมาชิกทุกแห่งซึ่งเป็นภาคธุรกิจท่องเที่ยว มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ

ป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานที่ของโรงแรมหรือดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาประโยชน์ในลักษณะการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

มีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

พัฒนาบุคลากร ฝึกทักษะที่จำเป็น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ แก่นักท่องเที่ยว คู่ค้า/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

ผลประโยชน์ของคุณ

สมาชิกภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้

1ความช่วยเหลือในการจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กสำหรับภาคธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

2เข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานในรูปแบบการอบรมออนไลน์ (Online Training Module) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ

3บริการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน โดยหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน

4ได้รับการรับรองโดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาครัฐ ในฐานะที่เป็นธุรกิจซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

5สิทธิ์ในการแสดงโลโก้เครื่องหมายสัญลักษณ์ของ “Child Safe Friendly Tourism” ในธุรกิจของท่าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายการตลาด ที่จะได้รับการโปรโมทผ่านเว็บไซต์การจองห้องพักออนไลน์และเป็นที่จดจำมากขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมองหา