Child Safe Friendly Tourism

แจ้งเหตุ

สายด่วนขอความช่วยเหลือ

0871745797
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ
  1. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเหตุที่กระทำโดยเจตนาสุจริต หน่วยงานจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเหตุ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเหตุไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

  2. ผู้แจ้งเหตุ ถ้าได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับการคุ้มครอง (ตามมาตรา 29 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และมาตรา 13/1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ล่าสุก พ.ศ.2562))