Child Safe Friendly Tourism

สมัครเข้าร่วมโครงการ
Child Safe Friendly Tourism

โครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก “Child Safe Friendly Tourism” ดำเนินการโครงการโดยเครือข่ายภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้สถานประกอบการโรงแรมและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

สมัครเข้าร่วมโครงการ